قضیې - دقیق شیشې

glass

د ګمرک دقیق شیشې ماشین کول.

دا شیشې برخه د ماشین مرکز لخوا ماشین شوې.